VILKÅR OG BETINGELSER FOR WEBSTEDER UDEN TRANSAKTIONER

SIDST OPDATERET: Juli 2016

Dette websted drives af C & J Clark International Limited of 40 High Street, Street, Somerset, England BA16 0EQ (virksomhedsregistreringsnr. 00141015) (Clarks). Disse vilkår og betingelser for anvendelse (Terms) dikterer din adgang og brug til dette websted. Når du åbner dette websted, accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, må du ikke åbne eller benytte dette websted.

1. BRUG AF DETTE WEBSTED OG ÆNDRINGER AF DISSE VILKÅR

Clarks tilvejebringer adgang til dette websted underlagt overensstemmelse med disse vilkår. Clarks tilvejebringer adgang til dette websted uden beregning og kan afslutte adgang til det til enhver tid og uden varsel. Clarks kan revidere disse betingelser til enhver tid. Fortsat brug af dette websted efter en ændring af disse vilkår som meddelt på webstedet udgør dit samtykke med de reviderede vilkår.

Vi tilvejebringer dette websted, "som det er og forefindes" og alene som vejledende. Intet på dette websted er tiltænkt som rådgivning, du kan sætte din lid til. Du skal indhente professionel eller faglig rådgivning, før du påtager dig eller afstår fra at påtage dig nogen handling på baggrund af noget på dette websted. Vi garanterer ikke for, at dette websted vil være: (i) nøjagtigt, fuldstændigt, opdateret, (ii) sikkert, frit for afbrydelser, fejlfrit eller virusfrit (iii) tilgængeligt til en hvilken som helst tid eller (iv) egnet til noget formål, som du har til hensigt at bruge det til.

2. VAREMÆRKER

Alle varemærker, handelsnavne, tjenestemærker og logoer på dette websted tilhører eller er registreret til: (i) Clarks, (ii) virksomheder i den samme koncern som Clarks eller (iii) uafhængige tredjeparter, hvis materialer eller teknologier Clarks integrerer i sine produkter, eller hvis tjenesteydelser Clarks anvender til at understøtte sine forretningsoperationer. De pågældende ejere eller registranter tilhørende sådanne varemærker, handelsnavne, tjenestenavne eller logoer afstår alle rettigheder i dem. Ingen licens eller ret til at bruge sådanne varemærker, handelsnavne, servicemærker og logoer tildeles dig som et resultat af din brug af dette websted, undtagen i det omfang det er nødvendigt i forhold til at lade dig få vist webstedet korrekt på din enhed af hensyn til din personlige og ikke-kommercielle brug.

3. EJERSKAB TIL INDHOLD

Indholdet af dette websted, herunder enhver form for design, tekst, billeder, logo, grafik, software, kildekoder, program, video og lyd (indhold), tilhører alene Clarks og/eller dets licensgivere og er underlagt copyright og andre love vedr. immateriel ejendom. Clarks tilvejebringer alene indhold af hensyn til din personlige, ikke-kommercielle brug. Al kommerciel brug af webstedet eller dets indhold (helt eller delvist) er strengt forbudt, herunder distribution, modifikation, publikation eller salg af indhold.

4. BRUGEROPRETTET INDHOLD

Du er eneansvarlig for alle kommentarer, videoer, billeder, fotos, oplysninger, forslag, idéer, koncepter, teknikker, data og øvrig kommunikation, som du indsender, slår op, opretter forbindelse til eller på anden måde gør tilgængelig på eller via dette websted (brugeroprettet indhold). Du alene er ansvarlig for at sikre, at evt. brugeroprettet indhold, som du indsender, er i overensstemmelse med alle love og regulativer, herunder dem, der er relateret til immateriel ejendom samt ejendomsrettigheder tilhørende tredjeparter. Før du indsender, opslår eller opretter link til brugeroprettet indhold på dette websted, skal du sikre dig, at du ejer alle immaterielle ejendomsrettigheder til sådant brugeroprettet indhold, eller at du på anden måde har tilladelse til at tildele Clarks følgende licens, og at din indsendelse ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder. Clarks forbeholder sig ret til at nægte offentliggørelse, fjerne, redigere eller modificere alt brugeroprettet indhold til enhver tid og af en hvilken som helst årsag. Clarks overvåger muligvis det brugeroprettede indhold, du indsender, men er ikke forpligtet til at gøre det. Clarks siger ikke god for noget brugeroprettet indhold eller nogen tanker, holdninger, materialer eller øvrige oplysninger indeholdt heri.

Hvis du indsender, opslår eller på anden måde gør brugeroprettet indhold tilgængeligt på eller via dette websted, accepterer du, at det ikke er fortroligt. Når du indsender brugeroprettet indhold, tildeler du Clarks (herunder alle virksomheder i Clarks-koncernen) en global, varig, ikke-eksklusiv, overførbar, uigenkaldelig og royalityfri licens til at bruge, kopiere, redigere, tilpasse, gendanne, genopslå, offentliggøre, offentligt forevise, oversætte, tilgængeliggøre, underlicensere, modificere og udarbejde afledte værker af det, helt eller delvist, bruge nogen midler eller medier, der nu er kendt, eller som senere udvikles (licensen). Underlagt licensen alene bevarer du ejerskabet af alle immaterielle ejendomsrettigheder i dit brugeroprettede indhold.

Du accepterer, at du ikke vil opslå noget brugeroprettet indhold på dette websted, som: (i) er ulovligt, injurierende, ærekrænkende, bedragerisk, falsk, misvisende, truende, misbrugende, pornografisk, uanstændigt, fornærmende eller diskriminerende på grund af alder, handicap, køn, civilstand, race, religion og tro, køn, seksualitet eller andre kendetegn, (ii) udbeder eller tilbyder forretning eller tjenester, (iii) er fortroligt (iv) overtræder immaterielle eller privatlivets fred for en tredjepart, (v) efterligner andre eller på anden måde antager deres identitet, (vi) afbryder, kompromitterer eller forstyrrer denne hjemmeside eller nogen anden hjemmeside, vi driver, eller (vii) i øvrigt er i strid med disse vilkår.

5. FORBUDT ADFÆRD

Du må ikke: (i) afbryde, kompromittere eller på anden måde forstyrre denne hjemmeside eller enhver anden hjemmeside, vi driver, (ii) opnå adgang til nogen data eller øvrige oplysninger, som ikke er dine egne ved at indgå åbne en sikret server, konto, fil eller database tilhørende Clarks, (iii) uploade eller overføre virus, bugs, ødelagte filer eller link eller øvrige data eller skadeligt indhold, som kan beskadige denne hjemmeside eller nogen anden hjemmeside, vi driver, eller noget af vores software eller udstyr drevet af tredjeparter eller (iv) forsøge på at gennemføre nogen af de handlinger, der er omtalt i dette afsnit.

6. FJERNELSE AF INDHOLD

Hvis du mener, at noget indhold eller brugeroprettet indhold på dette websted krænker dine immaterielle ejendomsrettigheder eller dine personlige oplysninger, disse vilkår eller på anden måde er ulovligt, bedes du øjeblikkeligt kontakte os på customercare@clarks.com.

7. PRODUKTBILLEDER

Produktbilleder på dette websted er alene vejledende. Faktiske produkter, der er tilgængelige i vores butikker eller igennem vores e-handelskanaler, kan afvige fra de billeder, der fremgår af dette websted.

8. PERSONLIGE DATA

Hvis du indsender nogen personlige data til Clarks via dette websted, vil Clarks anvende dem i overensstemmelse med vilkårene i vores politik vedr. beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelige på http://www.clarks.co.uk/PrivacyPolicy.

9. OPRETTELSE AF LINK

Dette websted kan indeholde link til tredjeparters websteder, der ligger uden for Clarks' kontrol. Clarks har intet ansvar for og endosserer ikke noget websted, der er oprettet link til. Websteder, der er oprettet link til, kan have deres egne anvendelsesbetingelser og politikker vedr. personlige oplysninger, der bestemmer adgang og brug. Clarks er ikke ansvarlig for skader eller forpligtelser, du indgår som resultat af noget besøg på nogen tredjeparts websted. Tredjeparters websteder kan indeholde link til dette websted. Clarks endosserer ikke noget websted, der indeholder link til dette websted, ligesom Clarks ikke er tilknyttet noget sådant websted. Hvis du har opnået adgang til dette websted ved at klikke på et link fra en tredjeparts websted, er din adgang til og brug af det pågældende websted underlagt disse vilkår – ikke de vilkår, der tilhører tredjepartens websted, hvorfra du er blevet videresendt.

10. ANSVARSBEGRÆNSNING

Hvis du er forbruger (dvs. opnår adgang til eller benytter denne hjemmeside personligt og ikke som led i nogen virksomhed eller handel), vil Clarks og dets direktører, funktionærer, ansatte, agenter, partnere, licensgivere, producenter og/eller leverandører ikke være ansvarlige over for dig for evt. tab eller skader, du måtte lide følge af din adgang til eller brug af denne hjemmeside, som Clarks ikke med rimelighed kunne forudse som følge af din adgang til eller brug af denne hjemmeside. Hvis du lider tab eller skade, som Clarks med rimelighed kunnet have forudse som en konsekvens af din adgang til eller brug af dette websted, kan Clarks' ansvar over for dig ikke overskride samlet £ 100 (eller tilsvarende sum i lokal valuta, hvis du ikke bor i Storbritannien).

Hvis du er erhvervsbruger (dvs. opnår adgang til eller benytter dette websted i en virksomhed eller i kommerciel øjemed), vil Clarks og dets direktører, funktionærer, ansatte, agenter, partnere, licensgivere, producenter, og/eller leverandører ikke være ansvarlige over for dig for evt. tab eller skader, du måtte lide følge af din adgang til eller brug af denne hjemmeside, der er indirekte, særlig, følgemæssig eller pønal, eller som befinder sig i følgende kategorier (uanset om den er direkte eller indirekte): (i) tab af fortjeneste, salg, forretninger eller indtægter, (ii) driftstab, (iii) tab af forventede besparelser, (iv) tab af eller skade på data eller (v) tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme. Under alle omstændigheder kan Clarks' ansvar over for dig ikke overskride samlet £ 100 (eller tilsvarende sum i lokal valuta, hvis du ikke bor i Storbritannien).

Intet i denne paragraf udelukker eller begrænser Clarks' ansvar for død eller personkvæstelse forsaget af Clarks' forsømmelse. Hvis du befinder dig i et land, som ikke tillader begrænsninger eller udeladelser af ansvar, som det fremgår af dette afsnit, vil disse afsnit alene være undtaget i det omfang, det er nødvendigt at gøre dette afsnit kompatibelt med det pågældende lands lovgivning.

11. JURISDIKTION/LOVGIVNING 

Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med engelsk lovgivning og den ikke-eksklusive jurisdiktion tilhørende de engelske domstole. Hvis nogen forordning i disse vilkår viser sig at være ulovlige, ugyldige eller umulige at håndhæve, forbliver de resterende vilkår fuldt ud gældende.

12. KONTAKT OS

Hvis du vil kontakte os vedr. noget på dette websted eller i disse betingelser, kan du: (i) skrive til os på C & J Clark International Limited, 40 High Street, Street, Somerset BA16 0EQ, Storbritannien, (ii) sende os en e-mail på customercare@clarks.com eller (iii) ringe til+44 (0) 1458 899904.